Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski 2014-2020

dodano: 2016-07-28 09:57

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków  dla poddziałań 19.2 ; 19.3 i 19.4 - pobierz
 
Wniosek o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - pobierz
Wniosek o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - exel - pobierz
instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - pobierz
Załącznik 2 - wykaz faktur - pobierz
 
 
 
 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
                                     Wzory wniosków, ktore obowiązuja od 16 października 2017                                   
 
I – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1 – Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja 3z

      wniosek o przyznanie pomocy – wersja pdf - pobierz

      dodatkowe arkusze dla podmiotów współpracujących – wersja pdf - pobierz

      wniosek o przyznanie pomocy  - wersja exel – pobierz

      dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – wersja exel – pobierz

2 – Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

3 – Biznesplan

                       Wersja pdf – pobierz

                       Wersja edytowalna – pobierz

      Biznesplan – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

                       Wersja pdf – pobierz

                       Wersja exel – pobierz

      Biznesplan – tabele finansowe – pobierz

      Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz

4 – Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

                       Wersja pdf – pobierz

                       Wersja exel – pobierz

5 – Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o  

      wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

6 - Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz

7 - Oświadczenie o grupach defaworyzowanych - pobierz

8 - Załączniki do wniosku:

 - oświadczenie o doświadczeniu - pobierz

 - oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz

 - oswiadczenie o posiadanych zasobach - pobierz

 - oświadczenie o prowadzeniu działalaności - pobierz

 - oświadczenie o kwalifikowalności Vat - pobierz

9 – Formularz umowy o przyznaniu pomocy – wersja 6z

                       Umowa o przyznaniu pomocy – wersja pdf – pobierz

                       Zestawienie rzeczowo – finansowe – wersja pdf – pobierz

                       Wykaz działek ewidencyjnych – wersja pdf – pobierz

                       Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

                           - wersja pdf- pobierz

                      Kary administracyjne po wejściu ustawy z 22 czerwca 2016 – pdf – pobierz

10 – Formularz wniosku o płatność

                      Wniosek o płatność – wersja pdf – pobierz

                      Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - pobierz

                      Wniosek o płatność – wersja exel – pobierz

                      Dodatkowe arkusze dla podmiotów współnioskujących – exel – pobierz

11– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

12- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu– pobierz

13  - Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) otwórz  

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5 - Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz

6 - Oświadczenie o grupach defaworyzowanych - pobierz

7 - Załączniki do wniosku:
 - oświadczenie o doświadczeniu - pobierz
 - oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz
 - oswiadczenie o posiadanych zasobach - pobierz
 - oświadczenie o prowadzeniu działalaności - pobierz
 - oświadczenie o kwalifikowalności Vat - pobierz

8 -  Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

 • wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

10)  Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu - otwórz

11)  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

 

 

 

                                Formularze wniosków obowiązujące do 16 paździenika 2017

Informujemy, że zarządzeniami Prezesa ARiMR z dniem 16 października 2017 zostały wprowadzone nowe wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.
 
I – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1 – Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja 3z
      Wniosek o przyznanie pomocy -  -wersja  pdf – pobierz
      Wniosek o przyznanie pomocy – wersja exel – pobierz
      Wniosek o prznanie pomocy - informacje dotyczące podmiotu  exel- pobierz 
                                                             informacja dotyczące podmiotu  - wersja pdf - pobierz                   
2 – Instrukcja wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
3 –1.Biznesplan
           Wersja PDF - pobierz
            Wersja edytowalna - pobierz
3–2. Biznesplan – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
            Wersja PDF - pobierz
            Wersja exel - pobierz
3–3. Biznesplan
           Rachunek zysków i strat -  wersja exel - pobierz
3-4. Biznesplan - zaktualizowana wartość netto  -  wersja exel - pobierz
4 – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
5 – Formularz umowy o przyznanie pomocy
       Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz
       Zestawienie rzeczowo – finansowe - pobierz
       Wykaz działek ewidencyjnych - pobierz
       Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - pobierz
       Kary administracyjne po wejściu ustawy z 22 czerwca 2016  - pobierz
6 – Formularz wniosku o płatność – wersja 3z
       Wniosek o płatność – PDF - pobierz
       Wniosek o płatność – exel - pobierz
 
7 - Dane podmiotów wspólnie wystepujacyh o płatność - wersja pdf - pobierz
                                                                                                       wersja exel - pobierz
8 – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - pobierz
9 – Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz
10 - oświdczenie o grupach defaworyzowanych - pobierz
 
II – Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
1 – Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja 3z
      Wniosek o przyznanie pomocy – PDF - pobierz
      Wniosek o przyznanie pomocy – exel - pobierz
2 – Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
3 – Biznesplan
      Wersja PDF - pobierz
       Wersja exel - pobierz
       Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji - pobierz
4 – Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz
5 – Formularz umowy o przyznaniu pomocy
       Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz
       Wykaz działek na których realizowana jest operacja - pobierz
Załączniki do wniosku:
1 - oświadczenie o doświadczeniu - pobierz
2 - oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz
3 - oświadczenie o posiadanych zasobach - pobierz
4 - oświadczenie o prowadzeniu działalności - pobierz
5 - oswiadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz
 
6 – Formularz wniosku o płatność
       Wersja PDF - pobierz
        Wersja exel - pobierz
 
       Wykaz faktur - pobierz
7 – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
       Wersja PDF - pobierz
8 – Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz 
 
 
III - Operacje w ramach poddziałania 19.2 dla realizacji projektów grantowych
 
1 - Wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy - wersja pdf - pobierz
                                                                                                  - wersja exel - pobierz
2 - Lokalizacja operacji - wersja pdf - pobierz
3 - Niekomercyjny charakter operacji - pobierz
4 - Obliczanie wartości bieżącej - wersja pdf - pobierz
                                                           - wersja exel - pobierz
5 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na realizacje projektów grantowych - pobierz
6 - Formularz wniosku o płatność - wersja pdf - pobierz
                                                              - wersja exel - pobierz
7 - Wykaz faktur/dokumentów - wersja pdf - pobierz
                                                      - wersja exel - pobierz
8 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 
Z dniem 19 sierpnia 2016 roku zostały częściowo zmienione niektóre wzory wniosków i instrukcje ich wypełniania. Poniżej prezentujemy aktualne wnioski i załączniki.
 
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z- otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
   Generator Wniosku  - otwórz
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)- otwórz
3) Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
 - informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (  5 październik 2016)- otwórz
- narzędzie pomocnicze  do wypełniania biznesplanu- otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 2z)
5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)
Oświadczenie (.pdf) - otwórz
Oświadczenie (.excel) - otwórz
6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z) - otwórz
7)    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
8) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z- otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
10) Narzędzia pomocnicze:
Wyliczanie momentu bazowego (.excel) - wersja 2z
11) Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz
12) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
  Generator Wniosku  - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
 - informacje pomocniecze przy wypełnianiu biznespalnu( 5 październik 2016) - otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 2z)
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
6) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
8) Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz
9) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 
III. Granty -

20.11.2017- Ogłoszenia o naborze wniosków 04.12.2017 - 18.12.2017

Nabór 6/2017/G - pobierz 

Nabór 7/2017/G - pobierz

Nabór 8/2017/G - pobierz

Nabór 9/2017/G - pobierz

 
Ogłoszenia o naborze wniosków
 
 
 
3.  Procedury
6.Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz
7.Oświadczenie o doświadczeniu - pobierz
8.Oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz
9.Oświadczenie o posiadanych zasobach - pobierz
10.Oświadczenie o prowadzeniu działalności - pobierz
11.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz
12. Kryteria oceny - pobierz