Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Statut Stowarzyszenia

dodano: 2012-02-29 10:54

                                                 STATUT STOWARZYSZENIA „KOLD” 

 

                                                                   Rozdział I

                                                            Postanowienie ogólne

                                                                          § 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Działania KOLD i w dalszych postanowieniach niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

 

                                                                          § 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwanych dalej przepisami PROW.

                                                       

                                                                       § 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ( UE) nr 1305/2013 z 13 grudnia 2013r., ustawa z dnia 20 lutego2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 poz. 378), ustawa z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 349)oraz niniejszego statutu.

                      

                                                                        § 4.

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

                                                                          § 5.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.

 

                                                                         § 6.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Lwówek

 

                                                                         § 7.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Duszniki, Lwówek, Opalenica, Kuślin, Nowy Tomyśl, Pniewy, Miedzichowo.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

                                                                        & 8.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. Organem nadzoru jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

                                                                         § 9.

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

                                                                        § 10.

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie jest podmiotem mikro w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

 

 

                                                                       Rozdział II

                                                             Cele i sposoby działania

 

 

                                                                      § 11.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin: Duszniki, Lwówek, Opalenica, Kuślin, Nowy Tomyśl, Pniewy, Miedzichowo

2) wspierania działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1) niniejszego paragrafu.

3) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1) niniejszego paragrafu,

4) mobilizowania ludzkości do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1) niniejszego paragrafu,

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1) niniejszego paragrafu,

6) wspieranie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 7) udział w przygotowywaniu, realizacji i finansowaniu projektów wynikających z LSR na obszarze gmin, o których mowa w pkt 1) niniejszego paragrafu

 

                                                                     § 12.

Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej, w tym opracowywania i druku broszur, folderów, plakatów, opracowywania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych, tworzenia stron internetowych, przygotowywania i rozpowszechniania innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4) finansowanie projektów wynikających z przygotowanej i przeprowadzonej LSR,

5) wspieranie działań w kierunku rozpowszechniania produktów lokalnych oraz pomoc i udział w akcjach promujących produkty lokalne.

 

                                                                        §13.

Stowarzyszenie, działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu historyczno- kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

                                            

                                                                  Rozdział III

                                                     Członkowie – prawa i obowiązki

 

                                                                       § 14.

1. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych

b) wspierających,

c) honorowych.

2. Osoby fizyczne i prawne mogą być członkami zwyczajnymi i honorowymi Stowarzyszenia.

3. Osoba fizyczna i prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia

 

                                                                         § 15.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna, która:

1) przedstawi rekomendację, potwierdzającą w szczególności, że działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowana LSR lub którego dotyczy LSR:

a) partnera społecznego i gospodarczego, w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju lub

b) gminę lub

c) związek międzygminny lub d) inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia,

2) złoży deklarację członkowską na piśmie,

3) zostanie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.

 

                                                                          § 16.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

                                                                         § 17.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

                                                                          § 18.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) głosować na Walnym Zebraniu Członków,

2) wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia.

3) korzystać z dorobku, majątku i wszystkich form działalności Stowarzyszenia,

4) uczestniczyć w zebraniach, wykładach, imprezach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.

 

                                                                         §19.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) propagować cele Stowarzyszenia ,

2) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, w tym uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

3) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) regularne opłacać składki.

 

                                                                         § 20.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego; mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich; poza tym mają te same obowiązki co członkowie zwyczajni.

 

                                                                      § 21

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu co najmniej półrocznego opóźnienia w opłacaniu składki członkowskiej,

d) na pisemny wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia,

2) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

3) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 15 pkt 1) niniejszego statutu ,

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Zarząd w odrębnej uchwale stwierdza utratę członkostwa z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2)– 4) niniejszego paragrafu.

3 .Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub wykluczenia członka ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walne Zebranie Członków w terenie 21 dni od dnia doręczonego tej uchwały. Uchwała w sprawie odwołania, o której mowa w zdaniu pierwszym podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 

                                                                             § 22.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne zebranie Członków,

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

4) Rada

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady

3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.

4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej

 

                                                                       § 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi.

3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku, przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

4. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia listownie wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków programów działania Stowarzyszenia,

2) ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej z jej działalności,

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie innych sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR

8) udzielenie absolutorium ustępującej Radzie, Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej

9) uchwalanie zmian statutu,

10) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

12) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

15) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

16) uchwalanie LSR i kryteriów wyboru operacji

17) opiniowanie propozycji Rady i Zarządu projektów, które mają ostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów PROW

18) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

19) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.

8. Walne Zebranie Członków działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

                                                                         § 24

1. Zarząd kieruje bieżąca działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje towarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z członków w liczbie od 3 do 5, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Wybierając członków Zarządu, Walne Zebranie Członków dąży do zapewnienia w składzie Zarządu co najmniej 50% członków wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działające na obszarze, dla którego ma być opracowana LSR lub którego dotyczy LSR.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) przyjmowanie i wykluczanie członków,

5) zwoływanie walnego Zebrania Członków,

6) opracowanie LSR,

7) aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji

8) przygotowanie do realizacji projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie, składanym na podstawie przepisów PROW,

9) tworzenie oraz likwidacja Biura Stowarzyszenia a także ustalenie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

10) ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia,

11) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia,

12) opracowywanie i wnioskowanie o uchwalenie przez Walne Zebranie Członków rocznych i wieloletnich planów i programów działania Stowarzyszenia,

13) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

14) sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

15) uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia

16) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

17) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady w sprawie wyboru projektów

18) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

19). Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

1) śmierci członka Zarządu,

2) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,

3) odwołania członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

 

                                                                      § 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani tez w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzi Zarządu,

4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

6. Członkostwo Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:

1) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,

2) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,

3) odwołania członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.

 

                                                                         § 26

1. Rada składa się z 7 członków w tym Przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

2. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów , o których mowa w art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego- czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.

3. Posiedzenie Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący.

5. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

2) ustalenie kolejności realizacji operacji.

6. Bezstronność w wyborze operacji

1) Przed rozpatrzeniem każdego wniosku, każdy oceniający członek Rady podpisuje deklarację o bezstronności

2) Jeśli wybór operacji dotyczy członka Rady, jego rodziny lub podmiotu, który reprezentuje, wówczas nie bierze on udziału w tej części posiedzenia Rady, która dotyczy przedmiotowej operacji

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek :

1) śmierci członka Rady,

2) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,

3) odwołania członka Rady przez Walne Zebranie Członków.

 

                                                                              § 27

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji tych organów:

a) pozostali członkowie Zarządu mogą dwukrotnie, w trakcie kadencji Zarządu dokonać kooptacji nowego członka do składu Zarządu,

b) pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą jednokrotnie, a trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej dokonać kooptacji nowego członka do składu Komisji Rewizyjnej.

2. W przypadku kolejnych spadków członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

 

                                                                            § 28

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) darowizn, spadków, zapisów,

3) subwencji, dotacji, grantów i ofiarności publicznej

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenie podejmuje Zarząd.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

                                                                            § 29.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawo o Stowarzyszeniach.

Kuślin 3 września 2015