Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu

dodano: 2019-05-07 14:54

We wtorek 7 maja na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania KOLD dokonano uaktualnienia planu kont poszerzając o nowe związane z projektami współpracy, odwołano ze składu Rady oceniającej wnioski Działaj Lokalnie Radosława Łanoszkę i w jego miejsce powołano Joannę Dura. Zarząd przyjął także informację i programie wyjazdu studyjnego z KSOW oraz o realizowanych projektach współpracy.