Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd KOLD

dodano: 2019-01-23 12:57

Zarząd KOLD spotkał się  22 stycznia, aby m.in. ustalić szczegóły dotyczące Walnego Zebrania.  Podczas Walnego Zebrania zostaną wręczone KOLD-ki  realizatorom operacji w ramach Leadera.  Analizowano także stan opłacania składek członkowskich.  Szeroko  omawiano planowany wyjazd studyjny dla członków, który przedstawiony zostanie na Walnym Zebraniu. Uzgodniono także plan naboru wniosków na 2019r.