Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje

dodano: 2019-02-04 09:02

W związku z koniecznością zmiany LSR. Lokalna Grupa Działania KOLD organizuje konsultacje społeczne w dniu 18.02.2019r. o godz. 13.00 we Lwówku przy ulicy Rynek 32. Zmiany dotyczą:

1. Przedsięwzięcie 3- dokonano zmiany:

a) P3-2- liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - poprawiono wskaźniki z 12 na 15 - zmiana ta wynika z tego, że w ostatnim naborze wnioski złożyło więcej wnioskodawców na mniejsze kwoty niż było pierwotnie planowane, dlatego zwiększamy liczbę z 12 na 15, chcąc umożliwić udział w projektach większej liczbie wnioskodawców.  

2.  Przedsięwzięcie 6 - dokonano następujących zmian:

 a) projekt współpracy czterostronny zmieniono na trójstronny- zmiana ta wynika z wycofania się jednego z partnerów projektu współpracy;

b) wydarzenie sportowo- rekreacyjne zaplanowany wskaźnik wynosił 2- usunięto całe wydarzenie - zmiana ta wynika z wycofania się jednego z partnerów projektu współpracy, drugi usunięty wskaźnik dotyczy innego partnera, u którego będzie realizowane to zadanie;

c) wydarzenie kulturalne zaplanowany wskaźnik wynosił 2 zmieniono na 1- zmiana ta wynika z wycofania się jednego z partnerów projektu;

d) konkurs quiz o regionie - usunięto zadanie ze względu na nieprzystąpienie partnera współpracy, który miał realizować quiz;

e) zmieniono wskaźnik małej infrastruktury na szlakach turystycznych z 4 na 1- dokonana zmiana ze względu na pierwotne ujęcie we wskaźnikach realizowane zadanie przez wszystkich partnerów projektu, natomiast my wykonujemy 1 infrastrukturę;

f) konkurs kulinarny- usunięto zadanie ze względu na uprzednie uwzględnienie wskaźnika, który realizowany jest przez innego partnera;

g) konstrukcje wiklinowe instalowane w przestrzeni publicznej- usunięto zadanie ze względu na brak zapisu zgodnie z umową partnerską.

Wskaźniki produktu:

h) P6-1-  zaplanowane 2- usunięto ze względu na wycofanie się jednego z partnerów współpracy oraz realizację 1 zadania przez innego partnera;

i) P6-2- zmieniono z 2 na 1- zmiana wynika z realizacji zadania przez innego  partnera;

j) P6-3 dodano nową pozycję wskaźnika – „liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej”

k) P6-4- usunięto wcześniej uwzględnione wskaźniki ze względu na realizację ich przez partnerów projektu współpracy; w miejsce tego dokonano wpisu  - Liczba wydarzeń zorganizowanych przez partnerów z udziałem LGD KOLD

l) P6-5- usunięto zadanie ze względu na brak zapisu w umowie partnerskiej.

Wskaźniki rezultatu:

m) P6-1- usunięto ze względu na wycofanie się jednego z partnerów współpracy oraz realizację 1 zadania przez innego partnera;

 n) P6-4-  usunięto wcześniej uwzględnione wskaźniki ze względu na realizację ich przez partnerów projektu współpracy;

o) P6-5- usunięto zaplanowane wskaźniki ze względu na brak zapisu w umowie z partnerami projektu;

3. Przedsięwzięcie 9- dokonano następujących zmian:

Projekt współpracy- projekt krajowy z udziałem 12 LGD pt. „Włóczykije”- zmieniono tytuł projektu na „ Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR;

Wskaźniki produktu:

a) P9-1-  dokonano zmiany we wskaźnikach z 12 na 4 - liczba szlaków turystycznych oznaczonych przy pomocy technologii GPS- pierwotnie wzięto pod uwagę oznakowanie szlaków u wszystkich partnerów LGD, natomiast teraz uwzględniono szlaki, które zostały oznakowane na terenie Lokalnej Grupy Działania KOLD, łącznie 4 szlaki.

4. Przedsięwzięcie 11 - dokonano następujących zmian:

Wskaźniki produktu:

a) P11-1- zmieniono wskaźniki z 5 na 3 - zmiana ta wynika z tego, że wcześniej uwzględniono wydarzenie sportowo- turystyczne realizowane u drugiego partnera projektu;

b) P11-2- zadanie zostało usunięte ze względu na realizację u drugiego partnera;

c) P11-4- usunięto zadanie seminarium tematyczne ze względu na zrealizowanie tematu seminarium podczas wydarzenia turystyczno- edukacyjnego, a nie jako osobnego wydarzenia;

Wskaźniki rezultatu:

d) P11-1- zmieniono wskaźniki z 100 na 36 - wcześniej uwzględniono wskaźniki partnera, po analizie uwzględniono 2 wydarzenia turystyczno- edukacyjne, w których brało udział po 15 uczestników czyli razem 30 osób  oraz 1 wydarzenie, gdzie brało udział 6 osób;

e) P11-2- zmieniono wskaźniki z 100 na 80 - zmiana wynika z uwzględnienia wskaźnika partnera, po analizie uwzględniono udział w 2 wydarzeniach z 15 osobową liczbą osób czyli razem 30 osób  oraz 1 wydarzenie z 50 osobową grupą osób;

f) P11-4- usunięto zadanie ze względu na zrealizowanie tematu podczas wydarzenia turystyczno-edukacyjnego, a nie jako osobne wydarzenie;

5. Przedsięwzięcie 11 projekt krajowy z udziałem 3 LGD dokonano zmiany:

a) uczestnictwo w festynach u partnerskich LGD- wskaźniki zmieniono z 10 na 2 - wcześniej uwzględniono błędny zapis - wskaźniki przy planowanym innym projekcie.   

6. W przedsięwzięciu 11 dodano nowy wpis oznakowany jako kolejny projekt d).

Dodano nowy zapis:

d) projekt współpracy trójstronny międzynarodowy – Promocje dziedzictwa lokalnego poprzez turystykę i rekreację w zakresie zadań

- organizacja festynu turystycznego (1)

- udział w festynie turystycznym u partnerów (2)

- ustawienie infrastruktury na szlakach turystycznych -  własnym KOLD i partnerów oraz tablic informacyjnych (3)

- folder (1)

- materiały promocyjne (5)

Typ operacji: Projekt współpracy (wskaźniki związane z działalnością LGD)

Wskaźniki produktu 

W1 – Liczba zrealizowanych projektów współpracy (1)

W2 – Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy (1)

P11-9 – Liczba zorganizowanych festynów turystycznych (1)

P11-10 – Liczba festynów turystycznych zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których udział brała grupa z LGD KOLD (2)

P11-11 – Liczba ustawionych elementów infrastruktury oraz tablic informacyjnych na szlaku turystycznym własnym i partnerów (3) 

P11-12 – Wydanie folderu tematycznego (1)

P11-13 – Wydanie materiałów promocyjnych o regionie własnym (5)

Wskaźniki rezultatu

W1 –  Liczba projektów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego (1)

W-2 – Liczba projektów skierowanych do osób odwiedzających tereny partnerów i własne (1)

P11-11 – Liczba uczestników w festynie turystycznym (60)

P11-12 – liczba osób grupy KOLD uczestniczących w festynach u parterów (40)

P11-13 – Liczba osób użytkowników infrastruktury na szlakach (300)

P11-14 – Liczba odbiorców wydanego folderu (3000)

P11-15 – liczba odbiorców materiałów promocyjnych o regionie (1500)

7. Przedsięwzięcie 12 LGD promuje obszar i jego dziedzictwo dokonano następujących zmian:

Wskaźniki rezultatu:

a) zmieniono numerację P12-2 na P12-1                                                                                                             b) zmieniono numerację P12-3 na P12-2                                                                                                                 c) zmieniono numerację P12-4 na P12-3                                                                                                     d) zmieniono numerację P12-5 na P12-4

Wszystkie zmiany numeracji w przedsięwzięciach dokonano ze względu na wcześniejszy omyłkowy zapis numeracji.

8. VII Plan działania

Dokonano zmian uaktualniających zgodnie z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach

9. VIII. Budżet LSR

a) W kosztach bieżących zmniejszono kwotę o 1000 zł związaną z sankcją

b) W projektach współpracy zwiększono kwotę do wysokości 5% budżetu